Modlitwy

„Jakże jest wielka potęga modlitwy! Można by rzec, że jest to królowa, która w każdej chwili ma wolny przystęp do króla i może uzyskać wszystko, o co prosi. (...) Nie ustawajmy w modlitwie, gdyż ufność czyni cuda, a Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii: „Jedna dusza sprawiedliwa posiada tak wielką władzę nad moim Sercem, że może wyjednać przebaczenie dla tysiąca zbrodniarzy’". (św. Tereska od Dzieciątka Jezus)

W myśl słów świętych możemy porównać modlitwę z kluczem do Serca Jezusowego, który otwiera nam dostęp do Jego niezmierzonych skarbów. Dlatego nasz dzień szkolny zaczynamy wspólną modlitwą. Tym samym ofiarujemy nasze trudy i prace związane z nauką Panu Bogu. Te z kolei stają się dzięki temu nieustanną modlitwą i uczynkami, zasługującymi na niebo, ściągającymi błogosławieństwo nie tylko na nas samych, ale i nasze rodziny. Poranną modlitwę rozpoczynamy odmówieniem dziesiątki Różańca świętego. Różaniec odmawia się w następujący sposób:

 

W imię Ojca…, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Przy każdej tajemnicy: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu oraz modlitwa fatimska O mój Jezu…,

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedyne-go, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, krzyżo-wan, umarł i pogrzebion; zstąpił do pie-kieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świetego, święty Ko-ściół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmar-twychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius uni-cum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mor-tuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum commu-nionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum  da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z To-bą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku , teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.

 

Domine Iesu, dimitte nobis debita no-stra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

 

Podczas odmawiania różańca rozważa się następujące tajemnice z życia naszego Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny:

 

Tajemnice radosne   Mysteria Gaudiorum
1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny   1. B. Maria Virgo ab Angelo salutatur
2. Nawiedzenie Św. Elżbiety   2. B. Maria Virgo Elisabeth visitat
3. Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem   3. Iesus Christus in Bethlehem nascitur
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni   4. Iesus infans in templo praesentatur
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni   5. Iesus puer in templo inter doctores invenitur
     
Tajemnice bolesne   Mysteria Dolorum
1. Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu   1. Iesus Christus, in horto orans, sangui-nem sudat
2. Biczowanie Pana Jezusa   2. Iesus Christus ad columnam flagellis caeditur
3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa   3. Iesus Christus spinis coronatur
4. Pan Jezus dźwiga Krzyż na Kal-warię   4. Iesus Christus, morte condemnatus, Calvariae locum, crucem baiulans, petit
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa   5. Iesus Christus, cruci affixus, coram Matre sua moritur
     
Tajemnice chwalebne   Mysteria Gloriae
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa   1. Resurrectio Iesu Christi
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa   2. Ascensio Iesu Christi
3. Zesłanie Ducha Świętego   3. Spiritus Sancti upra beatam Mariam Virginem et discipulos descensus
4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny   4. Assumption beatae Mariae Virginis in caelum
5. Ukoronwanie Najśw. Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi   5. Beatae Mariae Virginus coronatio itemque Angelorum et Sanctorum gloria

 

Na koniec po odmówieniu różańca dodaje się modlitwę:

 

Boże, którego Syn Jednorodzony przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje przygotował nam nagrodę zbawienia wiecznego, spraw, prosimy, abyśmy roz-ważając te tajemnice w świętym Różańcu błogosławionej Maryi Panny, naśladowali to, co one zawierają, i otrzymali, co obiecują.   Deus, cuius Unigenitus per vitam mor-tem et resurrectionem suam nobis salutis aeterne praemia comparavit: concede, quaesumus; ut, haec mysteria sanctissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quor continent, et quod pro-mittunt, assequamur.

 

Po odmówieniu dziesiątki różańca świętego odnawiamy wspólnie akt poświęcenia naszej Szkoły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i prosimy, aby dobry Bóg w swoim miłosierdziu wzbudził spośród uczniów i uczennic naszej szkoły jak najwięcej powołań kapłańskich i zakonnych:

 

Kochany Zbawicielu, pokornie rzucając się do Twych stóp, odnawiamy poświęcenie naszej szkoły Twemu Boskiemu Sercu. Bądź po wsze czasy naszym Królem! W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję: niechaj Twój duch przenika nasze pragnienia, nasze słowa i czyny. Błogosław nasze poczynania, dziel z nami nasze radości, cierpienia i prace. Pozwól nam coraz bardziej Cię poznawać, coraz więcej kochać i służyć Ci, nie poddając się słabościom. Niechaj rozbrzmiewa po wszystkie krańce ziemi zawołanie: Niech będzie zawsze kochane, błogosławione i wielbione chwalebne Serce Jezusa! Amen.

 

Panie, daj nam kapłanów.

Panie, daj nam świętych kapłanów.

Panie, daj nam wielu świętych kapłanów.

Panie daj nam wiele powołań zakonnych.

Święty Piusie X, módl się za nami.


Następnie oddajemy się pod opiekę naszego szkolnego patrona, Świętej Rodziny, śpiewając następującą pieśń:

  

Ja wasz sercem jestem całym, I miłością chcę być stałym,

Was kochając serce kruszę, Wam oddaję ciało duszę,

Jezus, Maryja, Józef.


Na koniec Ksiądz Dyrektor lub inny kapłan w jego zastępstwie udziela wszystkim kapłańskiego błogosławieństwa na cały dzień pracy, po czym uczniowie pod opieką nauczycieli udają się do klas na lekcje.