Nauczanie domowe

Edukacja domowa (inaczej: spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą) jest jedną z propozycji, jakie kierujemy do uczniów w naszej Szkole. Ten model edukacji zakłada samodzielną naukę w domu przez cały rok, a następnie zdawanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w Szkole. Rodzice zobowiązują się do zapewnienia swoim dzieciom warunków, umożliwiających realizację podstawy programowej i konsekwentnie dbają o to przez cały rok szkolny. 

Nauka kończy się ustnym i pisemnym egzaminem z każdego przedmiotu. Pierwsze egzaminy zdawane są w marcu, ostatnie - w maju lub w czerwcu, toteż rodzice i ich dzieci mają czas na efektywne zaplanowanie pracy w ciągu całego roku. Uczniowie mają obowiązek stawić się na egzaminy w terminach wyznaczonych przez dyrektora Szkoły. Jako szkoła katolicka kładziemy szczególny nacisk na formację religijną, toteż w każdej klasie przewidziany jest egzamin z katechizmu. Roczne przygotowanie przedszkolne zakończone jest diagnozą gotowości szkolnej, przeprowadzoną przez nauczyciela. 

Procedury spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą zawarte są w Instrukcji, dotyczącej spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Rodzice są zobowiązani do dokładnej analizy tego dokumentu oraz podpisanie zgody na wszystkie zawarte w nim warunki.  

Aby uzyskać zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na brak przeciwwskazań do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • wniosek do dyrektora Szkoły oraz stosowne oświadczenie.