Rekrutacja

Rodzice, pragnący zapisać dziecko do Szkoły, informują o tym Szkołę, telefonując do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 lub wypełniając ankietę.

Po otrzymaniu informacji, Dyrektor ustala z rodzicami termin rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa prowadzona jest przez Dyrektora Szkoły z kandydatem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

Rodzice są zobowiązani do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną następujących dokumentów:

  • świadectwo Chrztu świętego;
  • opinia wychowawcy klasy – w przypadku przenoszenia kandydata z innej placówki.

Decyzję o przyjęciu do Szkoły, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego, podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedłożone dokumenty.

Jeśli strony zainteresowane deklarują chęć współpracy, rodzice po zapoznaniu się ze Statutem Szkoły, Regulaminem i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, wypełniają kwestionariusz osobowy i podpisują umowę o usługę edukacyjną.