Rekrutacja

Od 1 IX 2017 nasza szkoła przekształca się w ośmioklasową Szkołę Podstawową św. Tomasza z Akwinu. Prowadzimy rekrutację do wszystkich klas. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 465 54 04 lub 698 963 300. Zajęcia dla kandydatów do oddziału przedszkolnego (klasa 0) i klasy I odbędą się 9 maja i 6 czerwca w godzinach 17.00-18.00.

O szkole

„Konieczną jest rzeczą by nie tylko w pewnych godzinach wykładało się młodzieży religię, ale by całe nauczanie tchnęło duchem chrześcijańskiej pobożności.” (Leon XIII – Encyklika Militantis Ecclesiae)

...  

W myśl słów papieża Leona XIII, Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, pozostająca pod duchową opieką Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, stawia sobie za cel nie tylko kształcenie umysłów i dostarczanie im niezbędnej wiedzy, ale pracę nad charakterami w celu kształtowania prawdziwych chrześcijan, zawsze przy współdziałaniu z łaską Bożą. Pragniemy rozwijać różne płaszczyzny ludzkiej osoby- fizyczną, duchową, intelektualną, moralną - stosownie do jej wieku. 

...  

Tym samym chcemy położyć fundament pod dalsze kształcenie w naszych Szkołach, rozwijać cnoty indywidualne i zaszczepić prawdziwą, zdrową pobożność, które na dalszych etapach szkolnych zostaną uzupełnione o cnoty rodzinne i społeczne, tak, aby w przyszłości osiągnąć człowieka nadprzyrodzonego, który myśli, konstruuje sądy i podejmuje działania zgodnie ze zdrowym rozumem, oświeconym łaską i nauką Pana Jezusa Chrystusa – naszego Odkupiciela.

...  

Człowieka, który nie odsuwa się od spraw tego życia, ale rozwija i udoskonala swoje talenty, harmonizuje je z życiem nadprzyrodzonym, uszlachetniając tym samym to, co doczesne. Jako wzór tej harmonii i doskonałości charakteru służy nam sam Chrystus, nasz Boski Pan i Mistrz. On jest, jak pisze papież Pius XI "przez swój przykład, powszechnym wzorem, dostępnym dla wszelkiego rodzaju ludzi, osobliwie zaś dla młodzieży w okresie ukrytego, pracowitego, posłusznego życia, ozdobionego w oczach Boga i ludzi cnotami indywidualnymi, rodzinnymi i społecznymi."

Patron

„Nie można wyobrazić sobie nic bardziej zbawiennego i skutecznego dla chrześcijańskiej rodziny, jak wzór Świętej Rodziny, która osiągnęła najwyższy stopień i doskonałość we wszystkich domowych cnotach.” (Leon XIII – Breve Neminem fugit)


Nie bez przyczyny dobry Bóg chciał, aby dzieło odkupienia wzięło swój początek na łonie Świętej Rodziny. Pragnął On w swej nieskończonej mądrości dać ludzkości, jak mówi papież Leon XIII, obraz przez Boga założonej rodziny. Obraz, z którego rodziny całego świata mogłyby czerpać wzór cnoty i świętości.


Nie bez przyczyny i my wybraliśmy Świętą Rodzinę na patrona Szkoły. Pragniemy z jednej strony dać naszym rodzinom potężnego patrona, za którego wstawiennictwem mogłyby się uciekać do miłosiernego Boga. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach Święta Rodzina powinna być bliska sercom naszych rodzin. Tak jak one dziś, tak Święta Rodzina kiedyś musiała borykać się z niedostatkami, codziennymi trudami i troskami o zapewnienie utrzymania małemu Jezusowi. Musiała znosić próby cierpliwości i posłuszeństwa, aby udowodnić wierność Bogu. I Ona, tak jak nasze rodziny, musiała walczyć o cześć Boga i Jego praw pośród otaczającego ich pogaństwa na wygnaniu w Egipcie.


Z drugiej strony chcemy, aby rodziny związane z naszą Szkołą miały namacalny wzór do naśladowania - wzór harmonijnej koegzystencji we wspólnocie rodzinnej. Harmonia ta jest możliwa jedynie przez ofiarność i wytrwałe ćwiczenie się w cnotach każdego z jej członków. I tak - pisze Leon XIII w swym Breve - ojcowie mają w św. Józefie wybitny przykład ojcowskiej troskliwości i staranności. Matki mają w Niepokalanej Matce Bożej znakomity przykład miłości, karności, uległości i ciągłej wierności. Dzieci z kolei mają w Panu Jezusie, poddanym swoim rodzicom, dany przez Boga wzór posłuszeństwa, który powinny podziwiać, czcić i naśladować. Niechaj Jezus, Maryja i Józef oświecają nas Swym przykładem, pomagają nam Swym wstawiennictwem, abyśmy wiernie podążali Ich śladami do domu Ojca niebieskiego.

Czytaj dalej